ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนพัฒนาบุคลากร 58-60
      วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 8 ครั้งที่ 2
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
      แผนยุทธศาสตร์ ปี 58
      แผนดำเนินงาน ปี 58
      วาระประชุมสภาฯ ปี 58
      แผนพัฒนาสามปี 58-60
      ข้อบัญญัติ ปี 60
      แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แจ้งไฟฟ้าสาธารณะเสีย
      ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชน
      คู่มือสำหรับประชาชน ชุดที่ 1
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สมาชิกสภา อบต. ] 
      

       
    นายนุกูล แตงเล็ก    
    ประธานสภา อบต.วังงิ้ว    
    ม. 2 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 085-7324640
   
         
       
นายไพรทูลย์ พานแก้ว       นางสาวศศิร์กร บุญมี
รองประธานสภา อบต.วังงิ้ว       เลขานุการสภา อบต.วังงิ้ว
ม.3 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 086-2049356
      โทรศัพท์ 081-3798145
         
     
นางแววรุ่ง นาหลุ่ม       นายประพันธ์ เลิศหงิม
สมาชิก อบต.วังงิ้ว หมู่.1       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังงิ้ว หมู่.1
ม. 1 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 089-2721537
      ม. 1 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 082-1699670
         
     
นายก้าน คำสุข       นายสำรวจ จิตธรรม
สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.2       สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.3
ม. 2 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 086-2028281
      ม. 3 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 084-4910342
         
     
นางพัชราภรณ์ ผ่องโสภา       นางมนประไพ ขำเกิด
สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.4       สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.4
ม. 4 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 086-1192129
      ม. 4 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 086-2116831
         
     
นางพะเยาว์ ทับสิงคา       นางวาสนา นาคนิล
สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.5       สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.5
ม. 5 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 087-8424587
      ม. 5 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 082-1610852
         
     
นายนิพนธ์ สินธุศร       นายอดิศร ปังเกตุ
สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.6       สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.6
ม. 6 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 084-492953
      ม. 6 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 086-2021627
         
     
นายวรภธ ศศิชญาช์       นายบุญส่วน ศรีไพโรจน์
สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.7       สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.7
ม. 7 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 089-5673662
      ม. 7 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 089-5629925
         
     
นายสนั่นชัย บัวเขียว       นายบุญรอด ปิ่นล่ม
สมาชิก อบต.วังงิ้ว หมู่.8       สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.8
ม. 8 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 087-8499137
      ม. 8 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 090-1485703
         
     
นายเจริญ เนตรนิล       นายวรกร ธนงามเลิศ
สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.9       สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.9
ม. 9 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 085-4475734
      ม. 9 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 084-9130744
         
     
นางสาวสุนิษา เลิศหงิม       นายถนอม วงหาร
สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.10       สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.10
ม. 10 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 087-1989170
      ม. 10 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 086-2155729
         
     
นางเรียม สอิ้งทอง       นายธีรภัทร การภักดี
สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.11       สมาชิกสภา อบต.วังงิ้ว หมู่.11
ม. 11 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 087-8462746
      ม. 11 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ : 089-5657480

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 18-พย.-09at 12:07
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์ 056-904643-4/ โทรสาร 056-904643 .Email : obt.wungngiu@hotmail.com