ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ครั้งที่ 4
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556
      แผนยุทธศาสตร์ ปี 57
      แผนดำเนินงาน ปี 56
      วาระประชุมสภาฯ ปี 56
      แผนพัฒนาสามปี 57-59
      ข้อบัญญัติ ปี 57
      ตรวจสอบภายใน ปี 55
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชน
      คู่มือสำหรับประชาชน ชุดที่ 1
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ โรงกลั่นวายองุ่น ] 
      

 

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 28-พย.-08at 08:40
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์ 056-904643-4/ โทรสาร 056-904643 .Email : Copyright 2013.wangngiu.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.